fbpx

Obchodné podmienky, Ochrana súkromia

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ webu: Dominik Parajka, Beňadiková 322, Beňadiková 03204. IČO 52060233, DIČ 1124922788. E-mail: dominik@dominiccars.sk

V prípade záujmu o inzerciu/spoluprácu ma kontaktujte na e-mail dominik@dominiccars.sk

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj elektronickej knihy

I. Úvodné ustanovenia

 1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) platia pre nákup elektronickej knihy (ďalej tiež „digitálny obsah“ alebo „e-book“) cez webové rozhranie https://dominiccars.sk.
 2. Nákup e-booku prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy, vysvetľujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán kúpnej zmluvy – Kupujúceho a Predávajúceho. VOP riešia i niektoré ďalšie záležitosti, ktoré súvisia s nákupom digitálneho obsahu alebo používaním internetových stránok https://dominiccars.sk.
 3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii pred kúpou e-booku. Prosím, prečítajte si starostlivo tieto VOP a v prípade, otázok ma neváhajte kontaktovať. Kontaktné údaje nájdete v čl. II. VOP. Odoslaním objednávky dávate signál, že ste VOP videli, prečítali a súhlasíte s ich obsahom.
 4. Vo VOP sú uvedené všetky podstatné informácie.

Obsah VOP:

I.     Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
II.    Dôležité pojmy (definície)
III.   Objednávka a Kúpna zmluva
IV.   Cena e-booku a platba
V.    Dodacie podmienky
VI.   Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom
VII.  Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
VIII. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok
IX.   Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
X.    Záverečné ustanovenia

II. Dôležité pojmy a ich definície

 1. PREDÁVAJÚCI. Predávajúcim je: Dominik Parajka, IČO: 52060233,  DIČ: 1124922788, so sídlom: Beňadiková 322, 03204 Beňadiková, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš pod č. 540-21634. Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: dominik@dominiccars.sk.
 2. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania https://dominiccars.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi e-book. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ.
 3. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľ je zákonom definovaný ako fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania.
 4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené Občianskym zákonníkom, ako aj  zákonom na ochranu spotrebiteľa.
 5. ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU. Je Kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci osobne stretli, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telekomunikačné služby) si hradí Kupujúci. Odoslaním objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 6. PRÁVNE PREDPISY. Sú platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim, najmä zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej tiež „OZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, tak i zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

III.   Objednávka a Kúpna zmluva

 1. Kupujúci si objednáva e-book cez webové rozhranie, prostredníctvom automatického objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
 2. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaného e-booku vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky informácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívnej povahy.
 3. Objednanie e-booku. Pre objednanie ebooku cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno a priezvisko, email a vykonáte úhradu.
 4. Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a opraviť prípadné chyby. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“.
 5. O obdržaní objednávky budete informovaní prostredníctvom e-mailu zaslaného na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zaslaná automaticky. Do momentu kedy vám je doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné e-mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzavretá.
 6. V prípade pochybností vás môžem kontaktovať a overiť pravosť objednávky.
 7. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe a tvorí ju vaša online objednávka, jej prijatie a tieto VOP. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná.

IV. Cena ebooku a platba

 1. Cena e-booku. Na webovom rozhraní je vždy uvedená aktuálne platná cena e-booku. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená.  Pokiaľ je uvedená akciová cena, je spolu s ňou uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akciová cena platí. Vzhľadom k charakteru knihy nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky je konečná cena.
 2. Dohodnutá kúpna cena je cena uvedená pri e-booku v momente odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári).
 3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, som ebook bude Kupujúcemu dodaný až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.
 4. Spôsob platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

– Bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba bude vykonaná ihneď).

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe Inc., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Stripe Inc.

Kúpna cena sa hradí v eurách (EUR).

 1. Splatnosť kúpnej ceny. V prípade online platby kartou alebo rýchlym bankovým prevodom je kúpna cena splatná bezprostredne po uzavretí Kúpnej zmluvy.

E-book nie je možné uhradiť formou splátok.

V. Dodacie podmienky

 1. E-book vo formáte .pdf bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na elektronickú e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke, ako príloha e-mailovej správy alebo odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.
 2. V prípade platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude ebook dodaný po internom spracovaní objednávky, najneskôr do 12 hodín po vykonaní platby.
 3. Vzhľadom na charakter produktu nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.
 4. Po dodaní e-booku si skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu. Ak zistíte akékoľvek nedostatky alebo vady, kontaktujte ma, aby mohla byť vykonaná náprava. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
 5. Aby digitálny obsah plne fungoval, musíte mať k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvárať a pracovať s dokumentami vo formáte .pdf (podrobnosti nájdete v čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom

 1. Digitálny obsah – e-book, zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením linku na miesto, kde je obsah uložený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte .pdf. Predávajúci nie je zodpovedný za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade výpadkov serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez výslovného súhlasu Predávajúceho ďalej šíriť alebo umožniť jeho používanie ďalším osobám. E-book slúži výlučne ku vzdelávacím a informačným účelom a je vytvorený s využitím mojich znalostí a skúseností. Záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Nezodpovedám za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v e-booku.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť bez udania dôvodu spravidla v lehote 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Odstúpiť od zmluvy je možné vyplnením formulára, ktorého náležitosti nájdete uvedené na konci tohto odseku a jeho odoslaním na e-mailovú adresu dominik@dominiccars.sk. Odstúpenie nemusíte nijak odôvodňovať.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: ………………………………………………….

IČ: ………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………….

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: ……………………………………………………………

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohoto produktu(*)/o poskytnutí týchto služieb(*):

Dátum objednania (*)/dátum obdržania (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

Dátum:

*nehodiace sa prečiarknite

 1. Pri odstúpení od zmluvy budú peniaze vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vo výške rovnajúcej sa prijatej platbe  za produkt. Peniaze budú vrátené rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili, pokiaľ nebude individuálne dohodnuté inak.
 2. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť i v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade vád (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť pri porušení vašich povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, že došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenia autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Pokiaľ by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 5 dní po dni splatnosti, Kúpna zmluva sa ruší.

VIII. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

 1. Práva vznikajúce z vadného plnenia a záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Ako Predávajúci zodpovedám, že e-book pri prevzatí nemá vady. Ak sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že e-book bol vadný už pri prevzatí. Pokiaľ ste spotrebiteľom, zodpovedám za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia e-booku.
 3. Ak sa vyskytne vada, ktorú nie je možné odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskytu väčšieho počtu vád, máte právo požadovať výmenu e-booku za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ neodstúpite od zmluvy ani si neuplatníte právo na dodanie nového e-booku bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať i v prípade, že by Predávajúci nebol schopný dodať nový e-book bez vád dodať, rovnako tiež v prípade, že by nebola vykonaná nápravu v primeranej dobe alebo by vám náprava spôsobila značné problémy. Vzhľadom na charakter e-booku prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, poprípade nečitateľná alebo chýbajúca časť.
 4. Právo z vadného plnenia vám neprináleží, pokiaľ by ste pred prevzatím e-booku vedeli, že má chybu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo uložením e-booku.
 5. Pokiaľ vám e-book nebol dodaný v dodacej lehote, skontrolujte si najprv e-mailové zložky „hromadná pošta“ alebo „spam“. Pokiaľ ani tam e-book nenájdete, uplatnite si reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.
 6. Reklamáciu si uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vady. Reklamáciu si môžete uplatniť e-mailom na elektronickú adresu dominik@dominiccars.sk. Pokiaľ je to možné, k reklamácii priložte faktúru, popis reklamovanej vady a návrh riešenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. Pokiaľ ste spotrebiteľ, o uplatnení a vybavení reklamácie vám bude poskytnuté písomné potvrdenie.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Pokiaľ máte k uzavretej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo k mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na elektronickej adrese dominik@dominiccars.sk.
 2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov zabezpečuje Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. I na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
 3. O spotrebiteľskom spore medzi mnou ako Predávajúcim a spotrebiteľom rozhoduje príslušný súd Slovenskej republiky.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré zo zmluvy vyplývajú.
 2. Podmienky ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v osobitnom dokumente uvedenom nižšie.
 3. Tieto VOP môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené, pre Kupujúceho platí text obchodných podmienok účinný v momente odoslania objednávky.
 4. Tieto VOP sú účinné od 3. septembra 2022.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvam ako prevádzkovateľ Dominik Parajka so sídlom Beňadiková 322, 03204 Beňadiková (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je poverený) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ, príjemca

Na základe vášho súhlasu, pokiaľ prostredníctvom kontaktného formuláru pošlete svoje osobné údaje, môžu byť spracúvané s cieľom zaslania newslettera a/alebo zaslania informácií o činnosti Prevádzkovateľa (marketingové informácie). Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi (distribúcia newslettera).

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas doby, po ktorú bude newsletter vydávaný a distribuovaný, prípadne do odvolania vášho súhlasu. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu dominik@dominiccars.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov.

To, aké informácie o vás zhromažďujeme a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás.

Ak ste zákazníkom Dominiccars, spracúvané sú vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v súvislosti s objednávkou tovaru alebo služby alebo v súvislosti s organizovanou súťažou, na základe oprávneného záujmu, na tieto účely:

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy (napr. zaslanie produktu alebo prístupu do aplikácie alebo členskej sekcie, zaslanie online kurzu, dodanie tovaru a pod.);
 • vedenie účtovníctva (fakturačné údaje) za účelom vystavenia a evidencie daňových dokladov;
 • priamy marketing – zaslanie newslettera a/alebo informácií o činnosti Prevádzkovateľa (marketingové informácie).

Základom pre legálne spracovanie vašich osobných údajov je súhlas, ktorý ste udelili pri vstupe na stránky dominiccars.sk.

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú vaše osobné údaje používané. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, kontaktujte nás s požiadavkou na ich úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak získané osobné údaje, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli, na tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré od vás boli získané na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nedisponujeme presvedčivým legitímnym oprávneným dôvodom na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu dominik@dominiccars.sk.

Právo podať sťažnosť

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo pokiaľ  ich ručne nevymažete.

Prečo Dominiccars.sk používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google či Facebook.

Reklamné cookies

Na zobrazovanie reklám využívame služby tretích strán, ktoré využívajú reklamné súbory cookies na presnejšie cielenie reklám. Vďaka tomuto inzerenti na stránke Dominiccars.sk a ďalších stránkach internetu vedia lepšie zacieliť svoju reklamu. Používateľovi sa tak môže zobraziť lepšie cielená reklama.

Cookies tretích strán

Dominiccars.sk využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. na Facebooku. Pravda pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Dominiccars.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako upraviť cookies v prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Zablokovanie ukladania cookies

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Dominiccars.sk rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Užívatelia vo veku menej ako 16 rokov

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, Vašich rodičov, či iných zákonných zástupcov o súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať tu:

dominik@dominiccars.sk